TradicionālieZiemassvētkiZiemassvētku dziesmas

Tautasdziesmas par Ziemassvētkiem

 

Dedziet gaišu uguntiņu

Ziemassvētku vakarā;

Lai dieniņas baltas nāca

Visa gada garumā.

Lēni, lēni sniedziņš snieg,

Balta laime cauri brien,

No sētiņas sētiņā

No sirsniņas sirsniņā.

Sijā zeltu, tu, saulīte,

Ar visiem sietiņiem,

Lai priecīgi Ziemassvētki,

Lai bagāts Jaunais gads!

Lej, saulīte, zelta lietu

Ziemassvētku vakarā !

Lai pietika gaišu domu

Visu gadu staigājot.

Griežaties dzirnaviņas

Daudz laimītes jāsamaļ,

Lai pietika visu gadu

Katru dienu dzīvojot!

Eita laukā, saiminieki,

Saņemat Ziemassvētkus:

Dieviņš stāvēj` aiz vārtiemi

Nosvīdušu kumeliņu.

Ai,bagāti Ziemassvētki,

Lejiņā nogājuši!

Tekam, veci, tekam, jauni,

Velkam svētkus kalniņā.

Nāca veci,nāca jauni

Ziemassvētku vakarā:

Jauni nāca padejot,

Veci nāca desas ēst.

Sniedzi, sniedzi baltais sniedziņ,

Apklāj zemes melnumiņu,

Ar baltām villainēm,

Ar sidraba vizuļiem.

Ziemassvētki, Ziemassvētki,

Sen mēs jūs gaidījām;

Atnācāt, aiziesiet

Pēc trijām dieniņām.

Gausi nāca, nu atnāca

Tie bagāti Ziemassvētki:

Trīs dieniņas, trīs naksniņas

Ne miedziņa negulēja.

Ai, bagāti ziemas svētki,

Apaviņa plēsējiņi:

Trīs dieniņas, trīs naksniņas

Man kājiņas nenoautas.

Lēni, lēni sniedziņš snieg,

Lēni Laimes māte brien –

No ciemiņa ciemiņā,

No sirsniņas sirsniņā.

Visu gadu naudu krāju,

Ziemassvētkus gaidīdama;

Nu atnāca Ziemassvētki,

Nu naudiņa jātērē.

Nāc, māsiņ, ciemoties

Ziemassvētku vakarā:

Būs pupiņas, būs zirnīši,

Būs cūciņas šņukurīts.

Svētki nāk, svētki nāk,

Ko tie svētki atnesīs?

Cūkas ausi, tauku gaļu,

Baltas maizes kukulīti.

Labvakar, saimeniece,

Vai gaidīji budēlīšus?

Ja gaidīji budēlīšus

Atver durvis līdz galam.

Skali grab, skali grab,

Kas tos skalus grabināja?

Ziemassvētki grabināja,

Speķa raušus gaidīdami.

Kas man koču ir nedeva

Ziemassvētku vakarā,

Lai tam zirgs mežā skrēja

Ar visiem lemešiem.

Ko mēs, bērni, ēdīsim

Ziemassvētku vakarā:

Pīrāgam, nabagam,

Abi gali sadeguši.

Pīrāgam, nabagam,

Krāsnī kājas nosvilušas;

Ejat, bērni, ķerat ciet,

Ēdat viņu dziedādami.

Dodat, meitas, cimdus,zeķes

Tam budēļu vecajam:

Kad nedos cimdus, zeķes,

Augs jēriem īsa vilna.

Eita, bērni, čigānos

Ziemassvētku vakarā;

Dos pupiņas, dos zirnīšus,

Dos cūciņas smecerīti.

Labvakaru, nama māte,

Vai gaidīji budēlīšus?

Ja būs silta istabiņa,

Tad būs jautra valodiņa.

Ziemassvētki sabraukuši

Rakstītām kamanām;

Zirņi, pupas, rācenīši

Ziemassvētku kamanās.

Gausi nāca, nu atnāca

Tie bagāti Ziemassvētki:

Trīs dieniņas, trīs naksniņas

Nāk pār kalnu kūpēdami.

Ziemassvētki naudu skaita

Ledus kalna galiņā;

Tekat, bērni, kalniņā,

Vedat viņus lejiņā.

Ziemassvētki, Ziemassvētki,

Ko jūs labu atnesāt?

Cūkas ausi, kūķu katlu,

Cūkas desu ritulīti.

Cūkas kājas skuldurītis

Budēlim kulītē,

Lai varētu smagi lekt,

Istabiņu dimdināt.

Kas čigānam alu deva,

Lai aug mieži tīrumā,

Kas čigānam gaļu deva,

Lai aug balti sivēniņi.

Eima bišu klausīties

Ziemassvētku vakarā:

Ja bitītes daiļi dzied,

Tad būs silta vasariņa.

Jaunas meitas kaķi svēra

Ziemassvētku vakarā:

Ja svērs kaķis puspodiņa,

Vedīs meitas šoruden.

Ziemassvētki sabraukuši

Rakstītām kamanām.

Eita laukā, saimenieki,

Saņemiet Ziemassvētkus.

Kas tur kliedza, kas tur sauca

Aiz Daugavas siliņā?

Zaķīts ledus tauri pūta,

Ziemassvētkus vēstīdams.

Pūti, pūti, ziemelīti,

Ziemassvētku vakarā:

Pūti laukā tīrus rudzus,

Mežā smilgas, lācenītes.

Sidrabiņa lietiņš lija,

Ziemassvētku vakarā.

Visi sīki žagariņi,

Sidrabiņu vizināja.

Ber, Laimīte, sudrabiņu

Ziemassvētku vakarā,

Lai mirdzēja visas takas

Jaunajā gadiņā.

Bluķa māte bluķi vēla

Pašā bluķa vakarā.

Lai veļ bluķi trīsi reizi,

Nenāks mošķi caur sienmali.

Čigāniņi mani bērni,

Kur šo nakti gulēsim?

Cits priedē, cits eglē,

Cits celiņa maliņā.

Čižu, čižu, vižu, važu

Ziemassvētku vakarā!

Kas nečižu, kas nevižu,

Tam neauga gari lini.

Dedziniet gaišu guni,

Laidiet Dievu istabā:

Dieviņš brauca par kalniņu

Sudrabotu mētelīti.

Dieva dēls aiz durvīm

Nosvīdušu kumeliņu.

Verat vaļā sētas vārtu,

Laižat Dievu istabā.

Gari nāca, gari nāca

Tie lielie Ziemassvētki.

Tekat, bērni, saņemat

Tos lielos Ziemassvētkus.

Gauši nāca, drīz aizgāja

Tie bagāti ziemas svētki:

Trīs dieniņas, trīs naksniņas-

Iet par kalnu dziedādami.

Kad Dievs dotu, ka varētu

Ziemassvētkus sagaidīt,

Tad stāvētu ar tautieti

Pliku galvu baznīcā.

Kam tie tādi melni zirgi

Pie manām rijdurvīm?

Ziemassvētku kumeliņi

Veda rudzus klētiņā.

Ko tie ciema suņi rej,

Pie vārtiem sasēduši?

Tur sabrauca Ziemassvētki

Rakstītām kamanām.

Kur bijāt, Ziemassvētki,

Kur naksniņu gulējāt?

Aiz kalniņa lejiņā

Tai mazā sētiņā.

Lauziet skalus, pūtiet guni,

Vediet Dievu istabā!

Dieviņš stāv pie vārtiemi

Nosvīdušu kumeliņu.

Lēni lēni Dieviņš brauca

No kalniņa lejiņā:

Dieviņam lēni zirgi,

Lēni kaltas kamaniņas.

Man atnāca sievas māte

Ziemassvētku vakarā;

Gaiļam dūra pakaklē,

Sivēnam smecerē.

Meitas kūtī jēru ķēra

Veca gada vakarā:

Ja noķēra aunelīti,

Tad dzers kāzas šoruden.

Nāc, Dieviņi, šovakar

Uz manim ciemoties:

Sveces dega, ne skaliņi,

Nava dūmu istabā.

Nedomā, saimeniece,

Ka es nācu gaļas dēļ:

Es iznācu lustes dēļ

Savus bērnus izvadāt.

Padziedati, bāleliņi,

Ar savām māsiņām;

Ir bitīte padziedāja

Ziemassvētku vakarā.

Paldies saku Dieviņam,

Nu atnāca Ziemassvētki;

Dievs lai dod veselību

Lieldieniņu sagaidīt.

Pīrādziņam vakarā

Nelaimīte notikusi:

Pīrāgam, plāceņam,

Abi gali nodeguši.

Pūti, pūt, ziemelīti,

Ziemassvētku vakarā:

Klētī pūti miežus rudzus,

Stallī bērus kumeliņus.

Sanākat, jaunas meitas,

Šovakar laimes liet;

Man iedeva vecaistēvs

Bikšu pogu riekšaviņu.

Sen dzirdēju, nu redzēju

Ziemassvētku kumeliņu:

Līdz zemei krēpes vilka,

Ledainām kājiņām.

Simtu cepu kukulīšu,

Ziemassvētku gaidīdama:

Simtiņš nāca ķekatnieku

Tai vienā vakarā.

Svētki nāk, saimeniek,

Sēsties galda galiņā,

Dod kalpam kalpa tiesu,

Kalponei villainīti.

Svētkos sedzu lielu saktu,

Vairāk zelta, ne sudraba;

Lieldien jozu lielu jostu,

Vairāk diega, ne dzīparu.

Tekat, bērni, skatīties,

Kas pa namu rībināja:

Ziemas svētki namu slauka,

Visus traukus cilādami.

Vai lielie Ziemassvētki,

Pastaliņu plēsējiņi:

Pieci pāri jau noplēsu,

Vēl kurpītes iznēsāju.

Vai, lielie ziemas svētki,

Ilgi nāca, drīz aizgāja,

Ilgi nāca, drīz aizgāja,

Ne nedēļas negaidīja.

Visa laba barībiņa,

Ko ēd svētku vakarā:

Zirņi, pupas, kāpostiņi,

Vēl cūciņas šņukurīts.

Visu gadu druvā gāju,

Ziemassvētkus pelnīdama.

Ienes man, saimeniece,

Ziemassvētku alutiņu!

Ziemas svētki, brīves laiki,

Pastaliņu pūdētaji:

Trīs dieniņas, trīs naksniņas

Apautām kājiņām.

Ziemassvētki atnākuši,

Ko jūs labu atnesāt?

– Galvas pusi, kūķu katlu,

To mēs labu atnesām.

Ziemassvētki sabraukuši

Rakstītām kamanām;

Zirņi, pupas, rācenīši

Ziemassvētku kamanās.

Ziemassvētki sabraukuši

Rakstītām kamanām.

Tekat, bērni, saņemta

Basajām kājiņām.

Ziemassvētki, Ziemassvētki,

Sen mēs jūs gaidījām,

Atnācāt, aiziesiet

Pēc trijām dieniņām.

Ziemassvētku kumeliņi

Sudrabiņa pakaviem;

No kalniņa pret kalniņu

Skrēja, ledu laupīdami.

Ziemassvētkus gaidīdams,

Saldu daru alutiņu;

Gan zināju Ziemassvētkus

Trīs dieniņas svētījami.

Ziemassvētkos es no Dieva

Divas lietas izlūdzos:

Ziemu labu ceļa laiku,

Blakām smuku zeltenīti.

Kas tur rībina

Uz istabiņu?

Ziemassvētki dancina

Savu kumeliņu.

Sen dzirdēju, nu redzēju

Ziemassvētku kumeliņu:

Līdz zemei krēpes vilka,

Ledainām kājiņām.

Ziemassvētku kumeliņi

Sudrabiņa pakaviem;

No kalniņa pret kalniņu

Skrēja, ledu laupīdami.

Ziemassvētki atbrauca

Pa rudzu lauku,

Zālīti mīdami,

Asniņus celdami.

Ziemassvētki naudu skaita

Ledus kalna galiņā;

Es gribēju klāti tikt

Ar nekaltu kumeliņu.

Ziemassvētki sabraukuši

Rakstītām kamanām,

Koši sirmi kumelīni,

Pazeltīti iemauktīni.

Nu tik, bērni, sētienā

Basajām kājīnām!

Trīs reiz namu apskrejata

Mīkstajā sniedzīnā,

Sajēmuši Ziemassvētkus,

Savedata namīnā.

Nu atnāca Ziemassvētki

Basajām kājiņām.

Auniet, bērni, pastaliņas,

Sajemiet Ziemassvētkus.

Ko tie ciema suņi rej,

Pie vārtiem sasēduš’?

Tur sabrauca Ziemassvētki

Rakstītām kamanām.

 

 

 

Līdzīgi raksti

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker