LīgoLīgo svētku dziesmas

Tautasdziesmas par Jāņu dienu un nakti

Nāc nākdama, Jāņu diena, līgo, līgo.

Tev ir daudz gaidītāju, līgo.

Govis gaida zāļu kroņu, līgo, līgo.

Meitas skaistas līgošanas, līgo.

Jānīšam`i brālīšam`i, līgo, līgo.

Caur cepuri mati auga, līgo.

Kad atnāca Jāņa diena, līgo, līgo.

Vainadziņa nevaj’dzēja, līgo.

Jāņu nakti nepazinu, līgo, līgo.

Kura sieva, kura meita, līgo.

I sievām`i, I meitām`i, līgo, līgo.

Koši ziedu vainadziņi, līgo.

Ai, Jānīša vakariņi, līgo, līgo.

Ozoliņa tērētāji, līgo.

Grib dārziņi, tīrumiņi, līgo, līgo.

Grib meitiņu vainadziņi, līgo.

Pa pāram`i rieksti auga, līgo, līgo.

Pa pāram`i āboliņis, līgo.

Pa pāram`i jauni ļaudis, līgo, līgo.

Jāņu nakti pulcējās`i, līgo.

Pavasari ievas zieda, līgo, līgo.

Pa visiem`i krūmiņiem`i, līgo.

Jāņu nakti gunis dega, līgo, līgo.

Pa visām`i sētiņām`i, līgo.

Īsa, īsa Jāņu nakts, līgo, līgo.

Pār visām`i naksniņām`i, līgo.

Te satumsa, te uzausa, līgo, līgo.

Pie Jānīša uguntiņas, līgo.

Kā tos Jāņus sagaidīja, līgo, līgo.

Tā tos Jāņus pavadīja, līgo.

Līgodami sagaidīja, līgo, līgo.

Līgodami pavadīja, līgo.

Jauni puiši, jaunas meitas, līgo, līgo.

Nav vairs tālu Jāņa diena, līgo.

Šī dieniņa, rītdieniņa, līgo, līgo.

Parīt pati Jāņa diena, līgo.

Pošaties, Jāņa bērni, līgo, līgo.

Sagaidiet Jāņa dienu, līgo.

Jāņa diena spodra nāca, līgo, līgo.

Ugunīs mirdzēdama, līgo.

Līgodama vien atnāca

Tā līksma Jāņu diena

Pār siliem, pār mežiem,

Pār miezīšu tīrumiem.

Siesim sieru palagos,

Jāņu dienu gaidīdami;

Kad atnāks Jāņu diena,

Pamazām izdalīsim.

Šim stūrītis, tam stūrītis,

Jānītim viducītis.

Visi putni priecājās,

Jāņu dienu gaidīdami;

Kad atnāca Jāņu diena,

Visi spārnus plivināja.

Jāņa diena svēta diena

Aiz visam dieniņām;

Jāņu dienu Dieva dēls

Saules meitu sveicināja.

Līst’, lietiņ, kad līdams,

Nelīst’ Jāņu vakarā:

Salīs manas Jāņu zāles,

Salīs Jāņu papardītes.

Soldu olu pīdarēju,

Jōņu dīnas gaideidams,

Lai varātu dyžan brangi

Sovus bārnus pacīnēt.

Zāļu dienu pirti kūru

Ar ozola zariņiem,

Lai peras tie ļautiņi,

Kam bij kaula kažociņš.

Nāc nākdama, Jāņu diena,

Visi ļaudis tevi gaida:

Gaida govis, gaida gani,

Gaida lauku arājiņ’.

Visi gaida Jāņu dienu,

Gani gaida, govis gaida:

Ganiem siers, ganiem piens,

Govīm bērza vainadziņi.

Nāc nākdama, Jāņu diena,

Tev ir pulka gaidītāju:

Govis gaida zāļu kroni,

Meitas skaistas līgošanas.

Visi gaida Jāņa dienu,

Meitas gaida, puiši gaida;

Puišiem sieru, puišiem alu,

Meitām zāļu vainadziņu.

Ganīts nāca līgodams,

Jāņu dienu gaidīdams;

Nāc nākdama, Jāņa diena,

Mēs jau tevis daudz gaidāmi:

Govis gaida zāļu kroņu,

Meitas skaņas līgošanas,

Meitas skaņas līgošanas,

Puiši alus padzeršanas,

Puiši alus padzeršanas,

Mīksta siera paēšanas.

Nāc nākdama, Jāņu diena,

Tev ir daudzi gaidītāju:

Meitas gaida, puiši gaida,

Gaida tēvs un māmuliņa.

Nāc nākdama, Jāņa diena,

Visi bērni tevi gaida,

Visi bērni tevi gaida,

Aiz vārtiem sasēdušies.

Nāc nākdama, Jāņu diena,

Visi bērni tevis gaida;

Tevis gaida atnākot,

Manis lielu uzaugot.

Lieli ļaudis, mazi ļaudis,

Visi gaida Jāņu dienu:

Meitas gaida laidarā,

Puiši miežu druviņā,

Tie trešie mazi bērni

Papardīšu krūmiņa.

Nāc nākdama, Jāņu diena,

Kur tik ilgi kavējies?

Novīst mani puķu kroņi,

Rožu lauki izravēti.

Sen domāju, sen gaidīju,

Kad atnāks`i tas Jānītis;

Nu gaidīju, nu atnāca,

Nu bij jauka līgošana.

Līgodama vien atnāca

Tā līksma Jāņu diena

Pār siliem, pār mežiem,

Pār miezīšu tīrumiem.

Koši koši, jauki jauki,

Kad atnāca Jāņa diena:

Dzied putniņi, līgo meitas,

Meža gali gavilē.

Visu gadu naudu krāju,

Jāņu dienu gaidīdama;

Nu atnāca Jāņu diena,

Nu naudiņa jātērē.

Lij`, lietiņi, šodien, rītu,

Jāņu dienu vien nelīsti:

Samirks manas villainītes,

Jāņam ziedus meklējot.

Lij`, lietiņi, kad līdams,

Nelij` Jāņu vakarā;

Tev pieder viss gadiņš,

Man tik Jāņu vakariņš.

Jauka bija Jāņu diena

Par visām dieniņām;

Līgo saule, līgo bite,

Līgo visa radībiņa.

Sper, pērkon, kad sperdams,

Nesper Jāņu vakarā;

Tev pieder viss gadiņš,

Man tas Jāņu vakariņš.

Lij, lietiņ, Jāņu dien’,

Nelij Jāņu vakarā:

Augs rudzīši, augs miezīši,

Augs jaunas meitenītes.

Lija lietus Jāņu dien’,

Lija Jāņu vakariņ’.

Tas lietiņš labu dara,

Kas nolija Jāņu dienu;

Tas lietinš sliktu dar’,

Kas lij’ Jāņu vakarā.

Lietus vien, lietus vien

Visu garu vasariņu;

Dod, Dieviņ, saules gaismu

Jel tai Jāņu vakarā.

Slikta nāca Jāņu diena

Ar slapjumu, ar aukstumu:

Visi ziedi izmirkuši,

Visas gunis izdzisušas.

Lietiņš lija Jāņu nakti,

Lietiņš Jāņu rītiņā:

Nevarēju tālu iet

Pelnīt siera gabaliņu.

Jāņu nakti lietus lija,

Tad dancoju aizkrāsnē;

Kad saulīte rotāsies,

Tad dancošu zālītē.

Kas tos Jāņus ielīgoja?

Mūsu pašu ciema ļaudis:

Pirmie gani, pēc arāji,

Visupēc jaunas meitas.

Visu gadu dziesmas krāju,

Jāņu dienu gaidīdama;

Nu atnāca Jāņu diena,

Nu dziesmiņas jāizdzied.

Visu gadu Jāņus gaidu,

Dziesmas tinu kamolā;

Kad atnāca Jāņu diena,

Pa vienai šķetināj’.

Man bij dziesmu trīs pūriņi

Apinīšu dārziņāje,

Labas vien salasīju,

Jāņu dienu gaidīdama;

Kad atnāca Jāņu diena,

Nu ir dziesmas jāizdzied.

Atslēdziņa nolūzusa

Manam dziesmu pūriņam;

Lai dziesmiņas pataupās

Līdz Jānīša vakaram.

Visu gadu dziesmas krāju

Sudrabiņa vācelē;

Pašā Jāņu vakarā

Izbārstīju pagalmā.

Līgodama vien staigāju,

Jāņu dienu gaidīdama;

Kad atnāca Jāņu diena,

Simtiem dziesmu skandināju.

Nāciet, meitas, padziedāt,

Sav’ balstiņas ielocīt:

Drīz atnāks Jāņu diena,

Tad būs liela dziedāšana.

Jauki skan Jāņu dziesmas

Pašā Jāņu vakarā:

Dziedāj puisīši, dzied meitiņas,

Dziedāj’ vecas māmuliņas.

Jāņu dienas vakarā

Augstu puiši gulēt kāpa,

Lai varēja klausīties

Meitu skaistas līgošanas.

Līgodama Jāņu diena

Nāk no kalna lejiņā;

Tā līgoja Jāņu bērni

Kā gulbīši ezerā.

Jāņu nakti apģērbos

Puse balta, puse melna,

Lai aug mani telēniņi

Pusē balti, pusē melni.

Pieci gadi ganos gāju,

Pelnīj’ pieci kažociņi;

Jāņu nakti līgot gāju,

Visi pieci mugurā.

Skotelītes balināju

Jāņu dienas gaidīdama;

Kad atnāca Jāņa diena,

Kā gulbītis plevināju.

Es apsedzu Jāņu nakti

Balinātu villainīti,

Lai redz mani tautu dēli

Caur krūmiņu krūmiņiem.

Šuj man kurpes, kurpenieks,

Zeltītām lapiņām,

Lai es varu Jāņu nakti

Ciema puišus kaitināt.

Jāņu diena lepni nāca,

Jāņugunīs spīdēdama,

No kalniņa uz kalniņu

Līgo dziesmās skanēdama.

Nāc nākdama, Jāņu diena,

Tu jau biji sen gaidīta,

Lepni nāci, skanēdama,

Ugunīs mirdzēdama.

Jāņu nakti muca dega

Viņā kalna galiņāi:

Tur sagāja līgotāji

No maliņu maliņāmi.

Jāņu nakti muca dega

Augstajā kalniņā:

Jāņa bērni dziedāt gāja

No lejiņas kalniņā.

Jāņa nakti muca dega

Augsta kalna aliņā;

Te satumsa, te uzausa

Pie Jānīša uguntiņas.

Pavasarī ievas zieda

Pa visiem krūmiņiem;

Jāņu nakti gunis dega

Pa visām sētiņām.

Ceļat augstu Jāņuguni

Lai tā tālu atspīdētu;

Dziedat skaņi Jāņu dziesmas,

Lai tās tālu noskanētu.

Aizdedziniet darvas mucas,

Modinat Jāņu bērnus,

Lai taurēja vara taures,

Lai dziedāja Jāņa dziesmas,

Lai aizmirsa sūru dienu,

Bārgu kungu klausījumu,

Lai iedzēra Jāņu alu,

Lai uzkoda Jāņu sieru,

Lai uzlika vainadziņu

No ozola lapiņām,

No ozola lapiņām,

Ar rozēm izrotātu.

Birkas

Līdzīgi raksti

Apskaties arī
Close
Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker