TradicionālieZiemassvētkiZiemassvētku dziesmas

Kristīgās Ziemassvētku dziesmas

Ak tu priecīga

 

Ak, tu priecīga, ak, tu svētīga

Ziemassvētku dieniņa!

Kristus ir dzimis, viss ienaids rimis,

Priecājies, priecājies, draudze!

 

Ak, tu priecīga, ak, tu svētīga

Ziemassvētku dieniņa!

Kristus ir nācis, pestīt mūs sācis,

Priecājies, priecājies, draudze!

 

Ak, tu priecīga, ak, tu svētīga

Ziemassvētku dieniņa!

Enģ’ļi nekavē, Kristu tie slavē,

Priecājies, priecājies, draudze!

 

Priecīgi Ziemassvētki klāt

 

Priecīgi Ziemassvētki klāt

Prieka zvans sāk gaisu tricināt

Dziesmas skan, gaisma līst

Svētku smaržas visapkārt klīst

 

Priecīgi Ziemassvētki klāt

Prieka zvans sāk gaisu tricināt

Tādēļ visi līdzi gavilēt lai sāk

Jo no tēva troņa mums pasaul’s gaisma nāk

 

Gaisma tumšā ceļā

Mūsu gaisma tu

Tiem tu dod kas tevīm tic

Svēto mieru nu

 

Ko priekš citiem darām

Tas priekš tevis ir

Lai teic katris Kristus bērns

Man šos svētkus šķir

 

Debesis ir tuvu klāt

 

Kad mīlestība smaržot sāk

Debesis ir tuvu klāt

Kad sirds mūris sabrukt sāk

Debesis ir tuvu klāt.

 

Kad postā vietas tiek uzceltas

Un dziļas sāpes remdētas

Tuksnesī, kad lieti nāk

Debesis ir tuvu klāt.

 

Kad miera vārti vērties sāk

Debesis ir tuvu klāt

Kad mīļa gaisma sildīt sāk

Debesis ir tuvu klāt.

 

Kad šaubu ķēdes tik pārcirstas

Un dziļas sāpes remdētas

Tava sirds, kad dzīvot sāk

Debesis ir tuvu klāt.

 

Klusa nakts, svēta nakts

 

Klusa nakts, svēta nakts!

Visi dus. Nomodā

Vēl ir Jāzeps un Marija

Kūtī, Dāvida pilsētā.

Jēzus silītē dus,

Jēzus silītē dus.

 

Klusa nakts, svēta nakts!

Ganiem Dievs novēl Pats

Dzirdēt eņģeļus slavējam,

Tuvu, tālu skandinām:

Kristus – Glābējs ir klāt!

Kristus – Glābējs ir klāt!

 

Klusa nakts, svēta nakts!

Dieva Dēls, Tava acs

Mirdz mums dievišķā skaidrībā.

Nu ir dvēsele pestīta,

Jo Tu dzimis par mums!

Jo Tu dzimis par mums!

 

Jūs, bērniņi, nāciet

 

Jūs, bērniņi, nāciet ar priecīgu prāt’

Pie silītes Betlēmē visi nu klāt!

To prieku lai katris nu sirsniņā jūt,

Ka debesu tēvs savu dēlu mums sūt’.

 

Ak eita tur kūtī pie silītes ar’,

Pie svecītes gaismiņas skatīties var,

Ka autiņi tīri tur bērniņu sedz,

Par eņģeļiem jaukāku guļot to redz.

 

Tur guļ viņš, ak bērni, uz salmiem un sien’,

Un Marija, Jāzeps to skata arvien,

Tur ganiņi ienāk un ceļos tie krīt

Un eņģ’ļi dzied gaisā: nu Dievs pie jums mīt.

 

Ak metieties ceļos kā gani ir jūs

Un salieciet rociņas, pateikt jums būs,

Un līksmojiet priecīgi eņģeļiem līdz:

“Tev’ mīlējam, bērniņ, kas autiņos tīts.”

 

Ko dosim, mēs bērni, ko dāvāsim tam?

Ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev!

Tu negribi mantas, ko pasaule dod,

Bet sirdi tik šķīstu, kas godāt tev’ prot.

 

No debesīm šurp

 

No debesīm šurp eņģelis steidz

Un ganiņus Betlēmes laukos viņš sveic.

Tur, klajumā, vel nakts tumsā tīts,

Pirmais Ziemsvētku rīts tiek iezvanīts.

 

Aleluja, aleluja, dzimis ir Ķēniņš Betlēmē.

 

Pie debesīm tad gani jauž –

Spoža zvaigzne pusnakts tumsu lauž;

Un staru kvēls tur zemi klāj,

Tā mirdzēt diennakti vairs neapstāj.

 

Trīs gudrajiem no austrumiem

Liek zvaigzne ceļā doties tiem,

Lai Betlēmē tie nonāktu,

Un tur dzimušo Ķēniņu apsveiktu.

 

Lai slava skan un gaviles,

Jo glābējs nāk pie cilvēces.

Kam grēks un naids vēl skatu sedz,

Tas jaunu dienu austot redz.

 

Kas ir šis bērns?

 

Kas ir šis bērns, kas saldi dus pie mātes krūts tūr

kūtī? Vai dzirdi dziedam eņģeļus, vai brīnumu tu jūti?

 

Viņš, Viņš mums Pestītājs, ko Dievs šai naktī dāvināj’s.

Steidz, steidz, Tam godu teic un pielūdz Dieva Dēlu!

 

Tad nesiet Viņam dārgāko, vai bagāts, nabags nāciet nu

uzņemt savā sirdī To un gaismā staigāt sāciet!

 

Gods Dievam augstībā! šis bērns mūs dzīvus darīja.

Prieks, prieks nu pasaulē, kad sveicam Pestītāju!

 

Katru gad no jauna

 

Katru gad’ no jauna

Kristus bērniņš nāk

Pie mums zemē ļaunā

Un mūs svētīt sāk.

Nāk viņš katrā mājā

Savā godībā;

Stiprina, kad vāja

Mūsu ticība.

 

Arī man viņš klātu

Acīm neredzams,

Valda manu prātu,

Rokā vadīdams.

 

Tu mazā, klusā Betlēme

 

Tu mazā, klusā Betlēme,

Uz tevi domas slīd,

Redz šonakt visa pasaule:

Pār tevi gaisma spīd.

Šai gaismā brīnišķīgā,

Kas tumsas varu lauž,

Dzīst rētas, atplaukst cerība,

Sirds jaunu dienu jauž.

 

Šai naktī Kristus piedzimis,

To debess draudze sveic,

Kā bērniņš Viņš ir atnācis

Pie tiem, kas Dievu teic.

Virs zemes ienaids rimis,

Un cilvēkiem labs prāts,

Jo Dieva Dēls ir atnācis,

Kā sen bij sludināts.

 

Lai katrā sirdī gaiši skan

Šī Ziemassvētku vēsts:

Dievs piedevis ir tev un man,

Ir grēku parāds dzēsts!

Lai slava tam, kas nācis

No debess augstumiem

Kā cilvēks šeit starp cilvēkiem,

Lai mieru nestu tiem.

 

Tu mazā, klusā Betlēme,

Uz tevi domas slīd,

Redz šonakt visa pasaule:

Tur Kristus zvaigzne spīd.

Kaut nakts vēl liekas gara,

Aiz tumsas diena aust:

Dievs visus mūs ir mīlējis,

Ej Viņa slavu paust!

 

Ziemassvētki

 

Rau, svētku eglīte tik koši,

Tik mīlīgi, tik gaiši spīd,

Un debešķīgais prieks un spožums,

Ikvienā sirdī lejup slīd.

 

Cik laimes pilni bērnu vaigi!

Cik līksmi viņi raugās, smej!

Un neskaitāmi eņģļu pulki,

Tiem līdz iekš debess dzied un dej:

 

“Mums šodien Pestītājs ir dzimis,

Viņš visus žēlos, pacietīs

Un ņems pie sevis laimes mājās,

Kad beigsies zemes mūžs mums īss.”

 

Es skaistu rozīt’ zinu

 

Es skaistu rozīt’ zinu

No sīkas saknītes,

Tā rozīte, ko minu,

No Jeses cēlusies.

Tā plauka dzestrumā

Pie aukstas ziemas saules,

Pie pusnakts tumsībā.

 

Šo Jeses skaisto rozi,

Ko praviet’s sludina,

Mums Māra atnesusi,

Tā šķīstā jaunava.

Pēc Dieva padoma

Viens bērniņš tai ir dzimis

Pie pusnakts tumsībā.

 

Tu, rozīt’ skaistā, jaukā,

Tu, puķīt svētākā,

Kam gribi ziedēt laukā,

Zied’ manā sirsniņā!

Kas ticībā Tev’ kopj.

Tam sirds no saldās smaržas

Un dvēs’le pilna top.

 

Prieks pasaulei!

 

Prieks pasaulei – Tas Kungs ir klāt!

Nu ķēniņš zemei dots!

 

Lai visas sirdis gavilē

Par Pestītāju pasaulē,

Un debess, zeme dzied,

Un debess, debess, zeme dzied.

 

Prieks pasaulei – lai dziesmas skan:

Tai ausis laimes rīts!

 

Un meži, lauki, pakalni

Un klintis, strauti, klajumi

Lai gaviļdziesmā trīc,

Lai gaviļu, gaviļu dziesmā trīc!

 

Lai grēks un naids, un rūpes zūd,

Un asaras lai žūst.

 

Viņš nāk pie mums ar svētību,

Nu sirdis, dzīvi piepilda,

Lai slava Glābējam,

Lai slava, slava Glābējam!

 

Pār mazo ciemu ielejā

 

Pār mazo ciemu ielejā

Līst zvaigžņu rāmais zelts,

Un klusās ielās, būdiņās

Šķiet mieram templis celts.

 

Bet pāri klusam klajumam

Aust gaišums neredzēts:

Te smelties spēku grūtumam

Būs ļaudīm novēlēts.

 

Pār zemēm, jūrām, pilsētām

Slīd Dieva gars tik kluss,

Ne acs ko mana, ausis dzird,

Tik jausmās nodreb sirds.

 

Pār mazo ciemu ielejā

Līst gaišums neredzēts:

Šī gaisma Dieva sūtīta,

Reiz visus apspīdēs.

 

Eņģeļus mēs dzirdējām

 

Eņģeļus mēs dzirdējām,

Spožu gaismu redzējām,

Prieka vēsts mums skanēja,

Sirdis līksmas darīja:

 

Gloria,

In excelsis Deo,

Gloria,

In excelsis Deo.

 

Mīļie gani, sakiet mums,

Kas šī prieka noslēpums?

Kalni tālu atbalso

Dziesmu līksmo, vareno:

 

Nāciet, redziet Betlēmē,

Kūtī, lopu silītē

Bērniņš dus visskaistākais,

Visu ļaužu Pestītājs.

 

Ceļos krītot pielūgsim,

Viņu sirdīs ieslēgsim;

Debess Tēva dāvana

Zemei nu ir nodota.

 

Jūs ticīgie nāciet

 

Jūs, ticīgi, nāciet,

Gavilējiet priekā,

Ak, nākdami nāciet uz Betlēmi!

Raugait šo bērnu,

Kas par mums ir dzimis!

 

Ak, nāciet viņu pielūgt,

Ak, nāciet viņu pielūgt,

Ak, nāciet viņu pielūgt, šo Ķēniņu!

 

Tu dievišķais Dzimums,

Debestēva sūtīts,

Tu – mūžīgās Gaismas svēts Lolojums!

Vienkopus visi

Teiksim Viņa slavu!

 

Ak, nāciet viņu pielūgt,

Ak, nāciet viņu pielūgt,

Ak, nāciet viņu pielūgt, šo Ķēniņu!

 

Klau, eņģeļu dziesma

Atskan debess tālēs:

Vienvienīgam Dievam gods augstībā!

Vienkopus visi

Teiksim Viņa slavu!

 

Ak, nāciet viņu pielūgt,

Ak, nāciet viņu pielūgt,

Ak, nāciet viņu pielūgt, šo Ķēniņu!

 

Pie šūpuļa Tava

Kad, Kungs Jēzu stāvu,

Lai šeit Tev skan slava kā debesīs!

Miesā Tu nācis,

Dieva vārds visspēcīgs.

 

Tad visi kopā steigsim,

Tad visi kopā steigsim,

Tad visi kopā steigsim Tev godu dot!

 

Mazais bundzinieks

 

Nāc, man teica – pa-ram pam pam pam

Jauns Ķēniņš piedzimis – pa-ram pam pam pam

Mēs nesam dāvanas – pa-ram pam pam pam

To augsti godinot – pa-ram pam pam pam

Ram pam pam pam, ram pam pam pam

Bērnam silītē – pa-ram pam pam pam

Ķēniņam”

 

Mazais Jēzu – pa-ram pam pam pam

Es esmu nabags zēns – pa-ram pam pam pam

Man nav Tev dāvanas – pa-ram pam pam pam

Vien tāpēc spēlēšu – pa-ram pam pam pam

Ram pam pam pam, ram pam pam pam

Es, mazais bundzinieks – pa-ram pam pam pam

Visaugstākam

 

Kūtī spēlēju – pa-ram pam pam pam

Man līdzi dziedāja – pa-ram pam pam pam

Uz bungām vālītes – pa-ram pam pam pam

Vien sirdīs dunēja – pa-ram pam pam pam

Ram pam pam pam, ram pam pam pam

Jēzus smaidīja – pa-ram pam pam pam

Man vienīgam

 

Ne šūpulī greznā

 

Ne šūpulī greznā Viņš varēja migt,

Uz siena bij silītē galviņu likt.

Vien zvaigžņu pulks debesīs mirdzēja zvīļš

Un vēstīja ļaudīm: Viņš Dieva Dēls mīļš.

 

Un gaišums bij kūtī, kur Bērniņš šis dus,

Pat lopiņiem pretī Viņš smaidīja kluss.

Vai, Jēzu, par Tevi ir mīļāks vēl kāds?

Pie gultiņas manas no debesīm nāc!

 

Ej, stāsti kalnos, lejās

 

Es Dievu meklēt gāju,

Bij vakars, agr(i)s rīts;

Es ceļa nezināju,

Bet Jēzus nāca līdz.

 

Ej, stāsti kalnos, lejās,

Mežos un gravās skaņi sauc!

Ej, stāsti kalnos, lejās:

Ir Glābējs dzimis mums!

 

Ka pasaulē Viņš nācis,

Kad Dievs to sūtīja,

Un visus pestīt sācis –

Tas vienmēr jāvēsta!

 

Reiz gani lielās bailēs,

Šo vēsti saņēma,

Ka Dievs mīl visus ļaudis,

Tur eņģ`ļi dziedāja.

 

Tik lielā pazemībā

Viņš toreiz piedzima,

Ka augam mīlestībā

Tā Viņa mācība.

Birkas

Līdzīgi raksti

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker