LīgoLīgo tradīcijas

Jāņu rotaļas

Saule un Mēness:

Līgotāji izveido apli jeb dārziņu, sadodoties rokās. Viena meita, kas pieņem Saules lomu, un viens puisis, kas pieņem Mēness lomu, nostājas ārpus dārziņa. Dziedot pirmo pantiņu, līgotāji iet vienā virzienā, bet Saule un Mēness iet gar dārziņu otrā virzienā. Sākot dziedāt otro pantiņu, proti, sākot dziedāt vārdus “bēdz, bēdz”, līgotāji apstājas, bet Mēness ķer Sauli, kas bēg, virzoties, gar dārziņa malu jeb apkārt līgotāju aplim. Otrais pantiņš tiek dziedāts tikmēr, kamēr Mēness ir noķēris Sauli. Kad Saule noķerta, Mēness un Saule ieiet dārziņa vidū. Līgotāji turpina iet pa apli un dziedāt trešo pantiņu. Saule un Mēness apļa vidū, sadevušies rokās, mūzikas pavadījumā griežas uz vienu un otru pusi. Kad trešais pants nodziedāts, līgotāji apstājas, bet Saule un Mēness izraugās sev vietniekus. Rotaļa sākas no gala.

Neguli, Saulīte,

Ābeļu dārzā;

Mēnesis izgāja

Malējas meklēt.

Bēdz, bēdz, Saulīte,

Mēnesis dzenas.

Jau drīz Saulīte

Mēneša rokās.

Neguli, Saulīte,

Ābeļu dārzā.

Šurp, Jāņa bērni:

Katrs līgotājs atrod sev pretējā dzimuma pāri, un izveido gatvi, kurā divās paralēlās rindās atsevišķi atrodas meitas un puiši. Meitu un puišu rinda atkāpjas viena no otras pāris soļu attālumā un sadodas rokās. Tiek dziedāts pantiņš, un tikmēr rindas viena otrai tuvojas ar četriem soļiem un pēc tam atkāpjas ar četriem soļiem, atkārtojot šo darbību divas reizes. Kad pantiņš nodziedāts, rokas tiek atlaistas un līgotāji paliek stāvam. Šādi ir jārīkojas katru reizi, kad tiek dziedāts pantiņš, bet darbības pēc tā nodziedāšanas katru reizi mainās.

1. tūrē visi pāri, sākot ar pirmo pāri vienā gatves galā, cauri gatvei dejo galopā un nostājas tās galā. Tikmēr stāvošie pāri pakāpeniski virzās uz to gatves galu, no kura sākās kustība, lai uzsāktu dejot galopu no pirmā pāra vietas.

2. tūrē visi pāri sadodas abās rokās un pagriežas ar skatu vienā virzienā. Pirmais pāris pagriežas pret pārējiem, paceļ sadotās rokas un, ejot katrs gar savu gatves pusi, dodas uz gatves otru galu. Nākamais pāris, kas seko aiz pirmā, turpina šo darbību, nesagaidot, kad pirmais pāris sasniegs gatves galu, lai veidotos nepārtraukta kustība. Pāri, kas nonākuši gatves otrā galā, pieliecas un pa gatves apakšu virzās līdz vietai, no kuras sāka savu kustību.

3. tūrē notiek viss tas pats, kas 2. tūrē, tikai pāru kustība sākas ar līšanu cauri gatvei, bet atpakaļceļā pāri dodas ar paceltām rokām pār stāvošajiem pāriem.

4. tūrē notiek tā saucamā žīgāšana, kurā pirmais pāris sadodas rokās, pagriežas ar skatu pret pārējiem pāriem un paceļ rokas. Otrais pāris lien caur pirmā pāra paceltajām rokām, bet trešais pāris tikmēr ir pacēlis rokas, lai pirmais pāris varētu tām izlīst cauri. Šī darbība atkārtojas, līdz katrs pāris ir nonācis gatves otrā galā un atpakaļ, savā vecajā vietā. Jāpiemin, ka ikvienam pārim, kas nonāk gatves sākumā jeb pirmā pāra pozīcijā, vienmēr ir jāpagriežas ar skatu uz pārējiem.

5. tūrē visi pāri pagriežas viens pret otru un sadodas rokās. Sākas mīšanās ar vietām līklocī, pirmajām pārim pa vienu pusi apejot otro pāri, bet pa otru pusi – trešo pāri utt. Pārim, kas apiets, jākustas pretējā virzienā. Brīdī, kad trešais pāris atrodas starp pirmo un otro pāri, otrais pāris, kas tajā brīdi ir jau pirmais pāris, sāk izpildīt pirmā pāra kustību. Šādā veidā kustas arī pārējie pāri. Kad visi pāri ir nonākuši otrā gatves galā, sākas kustība atpakaļ.

6. tūrē pirmais pāris griežas labajos elkoņos, pēc tam kreisajos elkoņos, bet pēc tam izšķiras. Pirmā pāra meita dodas pie otrā pāra puiša, bet pirmā pāra puisis dodas pie otrā pāra meitas. Pāri griežas labajos elkoņos, tad pirmais pāris atkal satiekas gatves vidū un griežas kreisajos elkoņos. Pēc tam pirmais pāris dodas pie trešā pāra un griežas labajos elkoņos, bet pēc tam atkal sastopas gatves vidū un griežas kreisajos elkoņos. Kad pirmais pāris tādā veidā izgriezis kādus 3 līdz 4 pārus, šādu darbību sāk arī tas pāris, kas tajā brīdī atrodas pirmā pāra pozīcijā. Pārējie pāri pakāpeniski virzās uz to gatves galu, no kura sākās kustība. Darbība turpinās, līdz visi pāri ir izgriezti un ir bijuši par griezējiem.

7. tūrē elkoņos griežas tie, kas stāv pa diagonāli, proti, pirmā meita satiekas ar pēdējo puisi, vidū griežas elkoņos, bet pēc tam ieņem viens otra vietu. Tāpat samainās vietām pirmais puisis un pēdējā meita utt., līdz visi ir samainījušies vietām.

8. tūrē pāriem jātiek savās vecajās vietās. Meita dodas pie puišu rindas, bet puisis dodas pie meitu rindas. Meita ar pirmo puisi elkoņos veic nepilnu apgriezienu un dodas pie nākamā, ar kuru arīdzan veic nepilnu apgriezienu, pamīšus mainot labo un kreiso elkoni, un tā turpina ar katru nākamo, līdz nonāk vecajā vietā. Paralēli tāpat darbojas arī puisis, līdz nonāk savā iepriekšējā vietā.

9. tūrē visi pāri sāk griešanos elkoņos pakāpeniski, proti, pirmā meita dodas pie pirmā puiša un sāk griezties elkoņos. Pēc tam otrais puisis dodas pie otrās meitas un arīdzan sāk griezties. Tā pakāpeniski pievienojas visi pāri, līdz nobeigumā griežas visi pāri.

Šurp, Jāņa bērni, dziedāsim tīrumā!

Dziedāsim skaņi līdz vēlam vakaram!

Pēterīt’s ar Miķelīti abi gāja bekas lauzt;

Abi divi piekusuši, nevar bekas kustināt.

Lielais Jānis, mazais Jānis:

Līgotāji nostājas divos, apmēram vienāda izmēra dārziņos jeb apļos – iekšējā un ārējā. Vienā no tiem stāv meitas, bet otrā stāv puiši. Dziedot pantiņu pirmo rindu, iekšējais aplis iet vienā virzienā, bet ārējais aplis iet pretējā virzienā. Kad sāk dziedāt pantiņa otro rindu, kāds (par to slepus vienojas iepriekš) no iekšējā apļa pāršķeļ ārējo apli un vienu no sava apļa dalībniekiem izved ārā, proti, tas iestājas ārējā aplī. Savukārt tas, pie kura kreisās rokas tika pārcirsts ārējais aplis, ieved kādu no sava apļa dalībniekiem iekšā, proti, tas iestājas iekšējā aplī. Vienu vārdu sakot, katra pantiņa otrās rindas laikā notiek iekšējā un ārējā dārziņa mīšanās ar vietām. Mainīšanos jāpaspēj paveikt tikmēr, kamēr tiek dziedāta pantiņa otrā rinda, jo, ja tas neizdodas, pantiņš tiek dziedāts no sākuma.

Lielais Jānis kalniņā strīķē savu izkaptiņ’, 2x

Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt, izkaptiņ’! 2 x

Ja tu labi neiztrīsi, izkaptiņa nekodīs!

Trin, Jānīt, trin, Jānīt, trin, Jānīt, izkaptiņ’!

Mazais Jānis lejiņā taisa savu stabulīt’.

Tais’, Jānīt, tais’, Jānīt, tais’, Jānīt, stabulīt’!

Ja tu labi netaisīsi, stabulīte neskanēs!

Tais’, Jānīt, tais’, Jānīt, tais’, Jānīt, stabulīt’!

Meitenīte, zilacīte, patur’ Jāņa stabulīt’!

Tur’, meitiņ, tur’, meitiņ, tur’, Jāņa stabulīt’!

Ja tu labi neturēsi, stabulīte neskanēs!

Tur’, meitiņ, tur’, meitiņ, tur’, Jāņa stabulīt’!

Jānīts sēž ozolā:

Līgotāji sastājas sastājas aplī un sadodas rokās. Apļa vidū iestājas viens līgotājs. Visi dzied pantiņu un iet apkārt apļa vidū stāvošajam. Brīdī, kad piedziedājums tiek dziedāts pirmo reizi, vidū stāvošais veikli nolūko kādu, piesteidzas pie tā un ritmiski izpilda sekojošas darbības: trīs reizes piesit kājas – nolūkotais to atkārto, trīs reizes sasist plaukstas – nolūkotais to arīdzan atkārto, sadodas ar to rokās un paceļ tās gaisā, veidojot vārtus. Brīdī, kad piedziedājums tiek dziedāts otro reizi, visi, sadevušies rokās, veikli turpina skrējienu pa apli, lienot cauri izveidotajiem vārtiem. Tas, kas iekļuvis vārtos, atskanot piedziedājuma pēdējai zilbei, stājas apļa vidū, un rotaļa sākas no jauna.

Jānīts sēž ozolā, zelta kokles rociņā.

Oktairidi, oktairidi, zelta kokles rociņā 2x

Kāp, Jānīt, lejiņā, spēlē savas zelta kokl’s!

Oktairidi, oktairidi, spēlē savas zelta kokl’s 2x

Ir jau visi Jāņa bērni:

Līgotāji sastājas pa pāriem aplī jeb dārziņā, meitām nostājoties pie puišu labās rokas. Pantiņa pirmās rindas pavadījumā pa dejas ceļu tiek noieti septiņi soļi un beigās vienu reizi sasitas plaukstas. Pantiņa otrās rindas pavadījumā tiek izdarīts tas pats, kustoties pretējā virzienā. Pēc tam, atbilstoši panta tekstam, divas reizes tiek sasistas plaukstas, divas reizes tiek piesistas kājas pie zemes. Sakot “labrītiņi”, pagriežas pret savu partneri un, sakot “mums, mums”, ar to divas reizes sasit plaukstas. Sakot “vakariņi”, pagriežas uz otru pusi un, sakot “jums, jums”, ar blakus stāvētāju divas reizes sasit plaukstas. Dziedot pantiņu atkal un atkal, ar katru reizi darbības jāveic ātrāk un ātrāk.

Ir jau visi Jāņa bērni sanākuši te!

Ir jau visi Jāņa bērni sanākuši te!

Rociņām`i – plaukš, plaukš,

Kājiņām`i – taukš, taukš!

Labrītiņ`i – mums, mums,

Vakariņi – jums, jums!

Salmu kūlis:

Līgotāji sastājas pa pāriem aplī, bet apļa vidū nostājas viens līgotājs, kuram par partneri iedots salmu kūlis. Dziedot pantiņa pirmo daļu, pāri dodas pa apli, bet, dziedot pantiņa otro daļu, pāris griežas elkoņos. Vidū esošais dejo ar salmu kūli. Beidzoties pantiņam, visi pāri maina savus partnerus, bet vidū esošais pamet salmu kūli un steidzas kādam noņemt partneri. Kas paliek bez pāra, dodas apļa vidū dancināt salmu kūli. Rotaļa sākas no gala.

Rotaļas pamatā var dziedāt, piemēram, Raimonda Paula dziesmu “Tā es tevi mīlēšu”, precīzāk, šīs dziesmas piedziedājumu, kas tematiski iederēsies šajā rotaļā:

Tumša nakte ziedēja,

Zaļa zāle elpoja,

Lakstīgala klusēja,

Vairs nespēdama.

Tā es tevi mīlēšu,

Tā es tevi mīlēšu,

Kam nav draudziņa,

Kam nav draudziņa,

Tas ar cisu maisu.

Nobeigumā noteikti jāpiemin, ka Jāņos var spēlēt arī jebkuras citas spēles un rotaļas, kas arī citās svinību reizēs nes prieku un jautrību, piemēram, “Ādamam bij’ septiņ’ dēli”, “Pēdējais pāris šķirās”, “Viens par maz, divi par daudz”, “Kas dārzā?”, “Tūdaliņ, tāgadiņ” u.tml. rotaļas.

Tāpat, piemērojot tās Līgo svētku tematikai, var spēlēt arī tādas mūsdienu spēles kā, piemēram, “Dziesmu duelis”, “Alias”, “Mēmais šovs”, “Beerpongs”, dažādas stafetes un sacensības, piemēram, sacensties, kurš ātrāk iztukšos alus krūku, kurš ātrāk iekurs ugunskuru, kurš tālāk aizmetīs pagali, kurš nositīs vairāk odu, kurš uzpīs garāko ziedu virteni u.tml.

Būtiskākais, kas jāatceras, plānojot Jāņu nakts aktivitātes – būt radošiem un drošiem, cenšoties darīt jebko, lai aizgaiņātu miegu, odus un aukstumu, tādējādi veiksmīgi un lustīgi sagaidot skaisto Jāņu rīta saullēktu!

Līdzīgi raksti

Apskaties arī
Close
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker